Pro vlastníky pozemků

Pro vlastníky pozemků 2021-05-11T09:31:43+02:00

Informace pro zájemce o odprodej pozemků

Pokud máte úmysl odprodat svoje pozemky, na kterých provozujeme zemědělskou výrobu, jsme připraveni Vám předložit kvalitní nabídku na odkoupení Vašich pozemků. K jednání s vlastníky pozemků je pověřen  Ing. František Vítek, tel. 602 795 699.

Úhrada daně z nemovitostí

Pro určení daňové povinnosti v kalendářním roce je rozhodující vlastnický vztah k 31.12. předchozího roku.
V katastrech obcí Kunice, Lhota u Lysic, Štěchov, Lačnov , Kozárov ,Kunčina Ves, Voděrady ,Lysice, Lomnice u Tišnova, Bedřichov, Býkovice, Žerůtky, Drnovice,Strhaře a Rašov byla provedena digitalizace nebo nabyly platnosti pozemkové úpravy a je povinností vlastníka pozemků podat místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitostí v termínu do 31.1. a tuto daň v zákonné lhůtě ( do 31.5.) uhradit. V těchto katastrech jako uživatelé nejsme oprávněni za vlastníka hradit daň z nemovitostí.
Tyto povinnosti vlastníků pozemků zohledňujeme v pachtovních ( původně nájemních) smlouvách zvýšením pachtovného odpovídajícího uvedené dani z nemovitostí.
V ostatních katastrech platí vlastník daň z nemovitostí pouze v případě, že pozemky jsou vedeny v evidenci pozemků katastru nemovitostí KN. Pokud jsou pozemky ve zjednodušené evidenci ( pozemkový katastr PK, grafický nebo přídělový plán GP, evidence nemovitostí EN), uvádíme pozemky do našeho přiznání a platíme jako nájemce daň z nemovitostí a vlastník tyto pozemky neuvádí do svého daňového přiznání daně z nemovitostí.

Úhrada pachtovného ( původně nájemného) za pozemky

Podle uzavřených nájemních nebo pachtovních smluv hradíme sjednanou úhradu za pozemky od 1.11. příslušného kalendářního roku. Z důvodu, že dochází k častým změnám bydliště vlastníků a nelze doručit poštovní složenky, je naším zájmem hradit nájemné bezhotovostním převodem na osobní bankovní konta. Proto žádáme vlastníky pozemků , kteří mají zájem o tento způsob platby , o zaslání čísla účtu.
V případě, že máte uzavřenu s naší společností nájemní nebo pachtovní smlouvu a potřebujete v této záležitosti jednat s naší firmou nebo potřebujete získat informaci k placení daně z nemovitostí, kontaktujte nás na tel.č. 516 499 845, 606 813 594 nebo prostřednictvím e-mailu smlouvy@zeasas.cz.
Vedením agendy pachtovních smluv je pověřena p. Helena Pecová.