Živočišná výroba

Živočišná výroba 2023-09-15T12:48:46+02:00

Živočišná výroba je objemem tržeb rozhodující úsek naší firmy. Podstatnou mírou je zastoupen chov skotu – provozujeme v Býkovicích výkrm skotu s kapacitou do 600 ks.  Dojnice chováme ve dvou stájích a to na farmě Kozárov, kde máme od roku 1995 zrekonstruovanou stáj pro 110 volně ustájených dojnic. Na farmě jsou chovány dojnice převážně holštýnského plemene. Na Kozárově je rovněž stáj pro mladý skot a kvalitní zázemí skladovacích prostor pro objemná krmiva.

Od října 2000 je v provozu i další stáj pro 350 dojnic v Býkovicích postavená na „na zelené louce“, která technologickým řešením patří i dnes mezi špičkové stáje v ČR.

Kvalitní mléko dodáváme prostřednictvím odbytového družstva MLÉKO.CZ do Mlékárny Olešnice, a.s.

Od března 2020 je v provozu nový teletník v Býkovicích s krmnými automaty pro telata od narození do 6 měsíců stáří. Kapacita teletníku je 125 kusů.

Chov drůbeže

V dubnu 2018 jsme ukončili výkrm v hale pro  10 000 kusů kuřat a po demolici další haly pro 20 000 kuřat jsme od 23.10.2018 zahájili provoz v nové moderní hale s kapacitou 30 000 kusů kuřat.  Investice byla podpořena z Programu rozvoje ČR. Žádost o dotace byla administrována SZIF.

V roce 2019 jsme ukončili výkrm v další hale pro  20 000 kusů kuřat a po demolici této haly  jsme  23.9.2019 naskladnili nově zbudovanou halu  s kapacitou 30 000 kusů kuřat.  Investice byla také podpořena z Programu rozvoje ČR v 7.kole výzvy  SZIF.

Výkrm kuřat tedy provozujeme ve dvou moderními technologiemi vybavenými halách s celkovou kapacitou výkrmu 60 000 kusů. Jedná se o halové turnusové chovy a v kalendářním roce je realizováno sedm turnusů.

Chov Drnovice

Ve středisku v Drnovicích u Lysic provozujeme rozmnožovací chov prasat s produkcí prasniček BU; F1 BU x L.

V roce 2022 jsme s podporou  z PRV SZIF zprovoznili nové stáje pro chov prasnic. Jedná se o porodnu s 56 ustájovacími místy a navazující stáj pro jalové a březí prasnice a pro předvýkrm selat. 

Kapacita chovu je v současné době 200 ks základního stáda prasnic .
Produkci prasniček realizujeme ve spolupráci s firmou TOPIGS Norsvin CZ s.r.o.

Pastevní odchov skotu

S podporou z fondů EU jsme prostřednictvím Operačního programu MZe ČR v roce 2006 vybudovali kvalitní zázemí pro chov krav bez tržní produkce mléka ve Lhotě u Lysic . Za tímto účelem byly rovněž zrekonstruovány pastevní areály ve Lhotě u Lysic, Kunicích a na Kozárově na celkové výměře 117 ha. Domníváme se, že tento záměr odpovídá současné strategii využívat pozemky ve výše položených oblastech k pastvě hospodářských zvířat a současně tak přispět ke kulturnímu vzhledu naší krajiny.

Výkrm prasat

Výkrm prasat realizujeme ve stájích v Lomnici u Tišnova a na Štěchově s roční produkcí cca 2000 ks jatečných zvířat . Kromě turnusových dodávek tuzemským zpracovatelům dodáváme i vykrmená prasata jednotlivým odběratelům.

 

Kontakt:
Ing. Tomáš Tejkal
tel. 516 472 111
731 414 704
email: zoo@zeasas.cz